2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2017 yılı 19.Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14:30 ’da, şirketimizin TOBB İkiz Kuleler C-Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.km.) 06530 ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2017 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,

10. Şirketin, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin ‘Sermaye ve Hisse Senetleri’ konulu 8. Maddesinin SPK ve TTK hükümleri gereği tadilinin görüşülmesi,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,

12. Diğer hususlar

13. Dilek, temenniler ve kapanış